Moduł IV – Kresy II RP

Północno-wschodnie województwa państwa polskiego (wileńskie i nowogrodzkie) były pod względem narodowościowym mieszane, jednak na znacznej cześci omawianych obszarów przeważał żywioł polski. W województwie wileńskim, wedle deklarowanego języka ojczystego, Polacy stanowili 58,6% ogółu mieszkańców, w nowogródzkim - 52,4 (należy odnotować, iż zwłaszcza w Nowogródzkiem występowała spora grupa prawosławnych deklarujących jako język ojczysty – polski).

WIĘCEJ

W konsekwencji dwu agresji na II Rzeczpospolitą Polską: 1 września 1939 Niemiec hitlerowskich i 17 września 1939 r. Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz tajnych układów między agresorami wschodnie województwa znalazły się pod okupacją sowiecką, trwającą do końca czerwca 1941 r.  Linia rozgraniczająca ziemie polskie (demarkacyjna) pod dwiema okupacjami na odcinku środkowym i południowym przebiegała wzdłuż Bugu i Sanu. Województwo poleskie, wołyńskie, tarnopolskie i stanisławowskie w całości przypadły Związkowi Sowieckiemu, natomiast województwo lwowskie zostało rozdzielone: po stronie sowieckiej pozostała większość powiatów i części niektórych (sanockiego, leskiego, przemyskiego) - na wschód od Sanu.

WIĘCEJ

ZIEMIE ZACHODNIE II RZECZYPOSPOLITEJ WCIELONE DO III RZESZY NIEMIECKIEJ

Na podstawie tajnego protokołu do oficjalnego układu niemiecko-sowieckiego z dnia 23 sierpnia 1939 r. zostało dokonane rozgraniczenie interesów niemiecko-sowieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym tajnym protokołem, nazywanym często paktem Ribbentrop-Mołotow, granica między agresorami miała przebiegać wzdłuż linii rzek Wisły, Narwi i Sanu. W wyniku układu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 r., zwanego II paktem Ribbentrop-Mołotow, dokonano korekty pierwotnych ustaleń. Województwo lubelskie i część warszawskiego zostały przeniesione do strefy okupacyjnej niemieckiej, w zamian Sowieci zajęli Litwę.

WIĘCEJ